Thursday, 24 September 2015

MYSORE FRIDAY 25 SEPTEMBER 2015

Hi Friends,
                         SMALL CRUISE(1-5) each way

                         TURF TACTICS(2-7) each way

                         JAMAIS VU(3-2) 3 way

                        DAY'S BEST-SATELLITE(4-5)

                         MOGADISHU(5-6) each way

                        KAZURI(6-4) each way

                         SHEER ELATION(7-3) each way


                                             BEST OF LUCK


                         BLOG-luckystallions.blogspot.com
                         EMAIL-luckystallions1@gmail.com

1 comment: